Zespół Szkół nr 6
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku


Data publikacji strony internetowej: 2010-11-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Gogulska, adres poczty elektronicznej :zs6@miastorybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu {324577098}. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 6 mieści się w trzykondygnacyjnym budynku przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku.

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne: główne od ul. Stanisława Małachowskiego oraz boczne od strony parkingu szkolnego.
Do wejścia od ul. Stanisława Małachowskiego prowadzą dwa stopnie schodowe na poziom parteru oraz podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi wyposażone są w samozamykacz.
Od strony parkingu wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, wejście na poziom parteru wymaga pokonania 3 stopni. Brak podjazdu dla wózków.

Na parkingu wyznaczono miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze, pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji do których dojeżdża winda, znajdująca się na prawo od wejścia głównego.

Na parterze po lewej stronie wejścia głównego jest ustytuowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest oznaczony drogami ewakuacyjnymi, instrukcjami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w placówce w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po uprzednim telefonicznym umówieniu. Kontakt: email - zs6@miastorybnik.pl lub telefonicznie (32) 457 70 98.

Do budynku i wszystkich jego ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku.