Zespół Szkół nr 6
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2023-12-19 15:37:51
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2023-12-19 9:55:35
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2023-12-05 13:28:58
Autor: Monika Gogulska


Remont świetlicy szkolnej z funkcją stołówki i wydawalnią w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-21 15:14:43
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2023-11-07 11:27:42
Autor: Monika Gogulska


Remont łazienki damskiej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2023-08-11 15:03:52
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2023-07-21 14:20:35
Autor: Monika Gogulska


Świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) z napojami dla uczniów  Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2022-09-12 13:20:53
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2023-04-17 13:39:52
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2022-07-07 12:50:05
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2022-07-20 13:38:15
Autor: Monika Gogulska


Świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) dla uczniów  Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2022-04-13 11:14:51
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2022-05-04 07:38:05
Autor: Monika Gogulska


Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół nr 6 w 2011 roku

 

05.10.2011r- .Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach przeprowadził kontrolę w zakresie: Kontrola kompleksowa placówkii.Ocena stanu sanitarno-higienicznego szkoły. 

19.12.2012 -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przeprowadził kontrolę na wniosek Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku dotyczącą zatwierdzenie pomieszczń przeznaczonych na wydawalnię posiłków obiadowych

Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkól nr 6 w 2012 roku

 

08.11.2012r - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach  przeprowadził kontrolę stołówki w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.


Data dodania: 2013-04-18 12:41:50
Autor: Jadwiga Kloc


 w dniach od 20-22.06.2012r.Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadził kontrolę prawidłowośći realizacji projektu nr POKL.09.01.02-24-315/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(PO KL) 2007-2013.


Data dodania: 2021-10-27 10:13:12
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2021-11-03 12:40:11
Autor: Monika Gogulska


Remont łazienki męskiej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-12 10:58:38
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2021-11-19 14:58:54
Autor: Monika Gogulska


Dostawa oświetlenia do sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2021-10-22 7:09:52
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2021-11-03 09:26:51
Autor: Monika Gogulska


Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”


Data dodania: 2021-09-06 16:37:51
Autor: Monika Gogulska


Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby zajęć terapeutycznych dla uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2020-05-04 08:15:40
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2021-07-23 16:26:58
Autor: Monika Gogulska


Usunięcie wiatrołomów oraz zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew


Data dodania: 2021-07-23 16:48:32
Autor: Monika Gogulska


Świadczenie usług informatycznych na rzecz Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2021-08-11 10:46:42
Autor: Monika Gogulska


Świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) dla uczniów  Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku


Data dodania: 2020-09-02 13:42:09
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2021-05-18 12:14:38
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2021-05-26 15:13:13
Autor: Monika GogulskaData dodania: 2017-09-04
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-12-19 13:48:24
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2020-10-19 10:48:32
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku pilnie zatrudni nauczyciela do prowadzenia zajęc praktycznych w zawodzie ogrodnik w wymiarze 7/20 godzin tygodniowo oraz w ramach zajęć  nauczania indywidualnego : technologia  ogrodnictwa 2/18 tygodniowo i geografia 0,5/18 tygodniowo na okres od 01.11.2020r. do 26.06.2021 roku.


Data dodania: 2019-07-01
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2019-09-12 08:54:19
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2020-03-11 11:46:22
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2020-07-14 08:44:57
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2020-09-03 14:36:55
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ul.Stanisława Małachowskiego 145

44-251 Rybnik

          dyrektor : dr Grażyna Adamczyk

     wicedyrektor: mgr inż.Sabina Kuźnik

wicedyrektor : mgr Tatiana Szuła

tel.: 324577098, 324576101

fax: 324577098

NIP:642-31-47-937

REGON: 241808907

strona:  www.zs6rybnik.pl

e-mail: zs6@miastorybnik.pl

w skład Zespołu wchodzą:

1. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

2.Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy 

3.IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne


Data dodania: 2019-09-19 12:39:44
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2019-09-23 11:18:52
Autor: Jadwiga Kloc


 

Informacja o miejscu publikacji sprawozdania finansowego za rok 2018  Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku znajduje się pod adresem:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,44961709f22208b3accd580999cd050f,54


Data dodania: 2019-05-09 08:41:30
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2017-12-01 12:50:18
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2019-05-14 10:16:04
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2019-01-29 14:55:14
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku skada zamówienie na zakup i dostawę systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem ofert sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi w/w sprzętu, a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizowanego na potrzeby projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

.Szczegółowych informacji dot. miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjności :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plData dodania: 2019-02-13 12:58:23
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6w Rybniku składa zapytanie dot.wyłonienia dostawcy systemu produkcyjnego  do prac drukarskich z dopuszczeniem ofert sprzętu używanego  oraz przeprowadzenie  podstawowego szkolenia z zakresu obłsugi w/w systemu a także udzielenie gwarancji  i zapewnienie serwisu gwarancyjnego  i pogwarancyjnego realizowaneogo  w ramach projektu pt."Drukarz -zawód z przyszłością"realizowanego  na podstawie umowy o dofinansowanie nrUDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 dla osi  priorytetowej:XI wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania11.2 dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy-kształcenie zawodoweuczniów,dla poddziałania 11.2.3.wsparcie szkolnictwa zawodowego -konkurs.Szczegóły dot.miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć  pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl numer ogłoszenia:1176079

Zespół Szkół nr6 w Rybniku składa zamówienie na dostawę systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem oferty sprzętu używanego  oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego  i pogwarancyjnego .Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pt;"Drukarz-zawód z przyszłością" realizowanego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr:UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 wramach REgionalnego ProgramuOperacyjnego  Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:XI wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy-kształcenie zawodowe uczniów,dla poddziałania 11.2.3.wsparcie szkolnictwa zawodowego.Numer ogłoszenia:1165607Szczegółowych informacji dotyczących miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Data dodania: 2019-02-08 12:12:07
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2019-01-28 14:18:02
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2019-02-06 12:54:00
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku składa zamówienie na zakup i dostawę wraz z podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi sprzętu introligatorskiego  w skład ,którego wchodzą: ploter tnący,ploter drukujący,bigówko-perforówka(ręczna) gilotyna(ręczna) laminator/foliarka,okrawacz narożny (ręczny) ploter laserowy(grawerka Co2),prasa  termotransferowa do sublimacji,stół montażowy z podświetlanym blatem - realizowanym w ramach Projektu pt."Drukarz-zawód z przyszłością" rtealizowanego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr.UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojweództwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego ,dla działania 11.2.Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potzreb lokalnego rynku pracy -kształcenie zawioodowe uczniów, dla poddziałania11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego-konkurs.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu składania ofert można zznaleźć na stronie Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Data dodania: 2019-02-05 08:16:34
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2019-01-28 09:58:27
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku składa zamówienie na zakup,dostawę,instalację oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi pakietu oprogramowania do tworzenia profesjonalnych projektów grafiki wektorowej oraz przygotowania układu stron- 3 stanowiska realizowany w ramach projektu pt."Drukarz-zawód z przyszłością"realizowanego  na podstawie umowy o dofinansowaniu nr:UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej XI .Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania:11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy-kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania:11.2.3.wsparcie szkolnictwa zawodowego-konkurs.Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Baza konkurencyjności : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Data dodania: 2019-01-25 13:31:19
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku skada zamówienie na zakup i dostawę wraz z podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi, sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt (dotyczy mikroskopu)
Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę, gwarancję, podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

.Szczegółowych informacji dot. miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjności :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Data dodania: 2019-01-30 13:43:39
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku składa zamówienie na zakup i dostawę monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem oraz podstawowe szkolenie z zakresu  obsługi realizowany w ramach Projektu pt."Drukarz-zawód z przyszłością" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr:UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:XI.wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy-kształcenie zawodowe uczniów,dla poddziałania:11.2.3.Wsparcie szkolnictwa zawodowego-konkurs.Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku skada zamówienie na zakup i dostawę systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem ofert sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi w/w sprzętu, a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizowanego na potrzeby projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs,

.Szczegółowych informacji dot. miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjności :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Data dodania: 2019-03-28 14:45:33
Autor: Jadwiga KlocZespół Szkół nr 6 składa zapytanie ofertowe na  zakup, dostawę i instalację pakietu oprogramowania do profesjonalnego projektowania grafiki wektorowej oraz przygotowania układu stron - na trzy stanowiska Dotyczy Projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.Miejsce i sposób składania ofert.Numer ogłoszenia116578.                                           Szczegółowych informacji dotyczących miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjnośći:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Data dodania: 2019-02-13 13:11:38
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku składa zapytanie ofertowe dotyczącyce zakupu i dostawę wraz z podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi, sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt (dotyczy mikroskopu) Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę, gwarancję, podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dotyczy Projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.Numer ogłoszenia1166274

Szczegółowych informacji dotyczących miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku składa zapytanie ofertowe  dotyczące wyłonienia dostawcy systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem oferty sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.Numer ogłoszenia1165607

Szczegółowych informacji dotyczących miejsca i sposobu  składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Data dodania: 2019-02-13 13:04:15
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-12-14
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-09-18 13:34:44
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-09-07 14:13:18
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-08-20 09:12:36
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku ogłasza,że firma Fundacja Zawodowo Pomagamy 44-274 Rybnik ul.Niepodległości 44 przedstawiła najtańszą ofertę cenową na wykonanie usługi cateringowej w zakresie dożywiania uczniów placówki na rok szkolny 2018/2019r.


Data dodania: 2018-06-20 13:38:26
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku składa zapytanie ofertowe na zakup 10 sztuk komputerów poleasingowych w raz z nowymi 10 dyskami SSD o nasrtępująxcych parametrach:

- komputer stacjonarny typu SFF

-procesor -i32100,3.1GHz

- RAM 4GB

- dysk SSD (nowy) -2,5` 120GB SATA

- dysk twardy HDD -250GB

- system operacyjny- Windows10 PRO

- DVD

Oferty prosimy składać na adres szkoły  do dnia 27.06.2018r.


Data dodania: 2018-02-16
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-02-21
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-03-19
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-03-20
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku składa zapytanie ofertowe na  zakup  17 sztuk komputerów poleasingowe  wraz z nowymi 17 dyskami SSD o nastepujących parametrach:

- komputer stacjonarny typu SFF

- procesor- i3-2100,3.1GHz

-RAM 4GB

-dyskSSD(nowy)-2,5`120GBSATA

-dysk twardy -HDD-250GB

-system operacyjny-Winodws 10 PRO

-DVD

Oferty prosimy składać na adres  szkoły do dnia 01.06.2018r.


Data dodania: 2018-03-27
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-04-06 14:13:36
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2018-04-19 09:53:54
Autor: Jadwiga Kloc


W związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług cateringowych informujemy , że wykonawcą  usługi  zostaje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Patrycja Kozieł 44-295 Bogunice ul.Leśna 2B


Data dodania: 2018-05-23 14:25:31
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2017-10-05 14:21:53
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2017-10-27 11:26:17
Autor: Jadwiga Kloc


Dyrektor Zespołu Szkół nr6 w Rybniku informuje,że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta została wybrana pani Ewelina Kwiatkowska zamieszkała w Rybniku.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia warunki naboru.Posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.


Data dodania: 2017-11-27
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku ogłasza ,iż najkorzystniejszą ofertę na dostawę mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych  przedstawiła firma  REN-CAR Sp.z o.o  44-207 Rybnik ul.Gliwicka 190

Remont kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkółnr 6 w Rybniku wykona Firma PHU "Gawlik" ul.Gospodarcza 24/232-600 Oświęcim


Data dodania: 2015-09-28 15:34:43
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2014-01-21 12:46:32
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2017-09-04
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2016-09-01
Autor: Jadwiga Kloc


Administrator strony: Jadwiga Kloc

adres e-mail: zszs.rybnik@neostrada.pl

pobierz plik :

Zarządzenie nr 8/2017

 

Dyrektora ZS6 w Rybniku

 

z dnia 28.08.2017r.

 

w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018  w  Zespole Szkół Nr  6

 w Rybniku

 

działając na podstawie :

rozporządzenia  Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 5 października 2010r

 ( Dz.U 2010z dnia 6 .10. nr 186 poz 1245)

 

 

                                                  Zarządzam co następuje:

 

 

          Wprowadzam następująca organizację  roku  szkolnego  2017/2018   uwzględniającą

 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych , spotkań  z rodzicami oraz terminy konferencji:

 

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

 

 • 04 WRZEŚNIA (poniedziałek)  godz. 09:45 – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 21 WRZEŚNIA (czwartek) - Olimpiada Sportowa- dzień wolny od lekcji
 • 01 LISTOPAD (środa) – Wszystkich Świętych- dzień wolny
 • 23- 31 GRUDNIA – Przerwa Świąteczna- dni wolne

2018 ROK

 • 1 STYCZNIA (poniedziałek) – Nowy Rok- dzień wolny      
 • 29 STYCZNIA 11 LUTEGO – Ferie zimowe
 • 29 MARCA –3 KWIETNIA – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 18, 19, 20 KWIETNIA- Egzaminy gimnazjalne- dni wolne dla Gimnazjum
 • 18 KWIETNIA- Egzamin gimnazjalny- dzień wolny dla ZSZ i PP
 • 30 KWIECIEŃ- dzień wolny od zajęć
 • 01 MAJA (wtorek) - dzień wolny
 • 02 MAJA (środa) - dzień wolny od lekcji
 • 3 MAJA (czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja- dzień wolny
 • 31 MAJ (czwartek) – Boże Ciało- dzień wolny
 • 01 CZERWCA (piątek ) (po Bożym Ciele) - dzień wolny
 • 19 CZERWCA ( wtorek) EGZAMIN W ZAWODZIE- dzień wolny
 • 22 CZERWCA (piątek) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 


- rozmiar pliku: 0 B
plik - 0 B

Data dodania: 2014-08-12 09:13:44
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2015-08-31 14:56:21
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2015-09-10 09:00:47
Autor: Jadwiga Kloc


Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku zatrudni osobę na stanowisko pomocy nauczyciela na pełny etat,wymagane wykształcenie średnie ,kwalifikacje do opieki nad osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku tj.19.09.2015do godz.09:00


Data dodania: 2015-09-01 12:56:41
Autor: Jadwiga Kloc


Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku zatrudni nauczyciela do zajęć z muzykoterapii i arteterapii  w pełnym wymiarze godzin na okres od 01.09.2015-24.09.2016 zastępstwo za nuaczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, wymagane ukończone studia dające kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć oraz oligofrenopedagogika.


Data dodania: 2015-08-31 12:30:18
Autor: Jadwiga Kloc


Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku poszukuje osoby  na stanowisko nauczyciela na zastępstwo na okres od  01.09.2015do 30.09.2015  do zajęć z języka polskiego:6/18, historii 6,5/18 , wiedzy o społeczeństwie 5,5/18 wymagane kwalifikacje:ukończone studia wyższe i oligofrenopedagogika oraz nauczyciela na zastepstwo na okres od 01.09.2015 do 31.10.2015 do zajęć z funkcjonowania , przysposobienia do pracy,zajęć kształtujących kreatywność w wymiarze 30/18 wymagane kwalifikacje:oligofrenopedagogika.


Data dodania: 2012-09-13 11:22:44
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2015-07-06 14:29:31
Autor: Jadwiga Kloc


Dyrektor ZS6 w Rybniku  zatrudni w roku szkolnym 2015/2016  nauczycieli następujących  specjalności:

1) teoretyczne przedmioty zawodowe-sprzedawca (16/18)

2) teoretyczne przedmioty zawodowe - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (6/18)

3) podstawy przesiębiorczości  (2/18)

4)wychowanie do życia w rodzinie ( 7/18)

Osoby zainteresowane powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i  oligofrenopedagogikę.


Data dodania: 2015-05-21 15:07:24
Autor: Jadwiga Kloc


            Dyrekcja Zespołu Szkół nr 6  w  Rybniku poszukuje  osobę do zatrudnienia na rok szkolny 2015/2016  na  stanowisko psychologa szkolnego o następujących kwalifikacjach:

- ukończona psychologia

-przygotowanie pedagogiczne

-oligofrenopedagogika

 

 


Data dodania: 02.09.2013
Autor: Jadwiga Kloc


Strony przyjmowane są przez:

Dyrektor szkoły : mgr inż. Grażyna Adamczyk

poniedziałek:       9:40-12:10      

wtorek:              13:30 - 14:10   15:20-16:55

środa :               11:25 - 16:55

czwartek:        11:25 - 14:15

piątek:             ----------------

Wicedyrektorzy:

mgr inż.Sabina Kuźnik

poniedziałek:  11:25 - 13:20   16:10 -16:55

wtorek:            08:50 - 09:35

środa:              8:00 - 08:45        09:40- 10:25

 czwartek:       8:00 - 8:45        9:40- 12:10

piątek:           16:10-16:55

mgr Tatiana Szuła

poniedziałek:  8:50 - 9:35   10:30 - 12:10

wtorek:            8:00 - 9:35    10:30 - 11:15       

środa:              10:30 - 13:20

czwartek:       14:25 - 16:55   

piątek:            10:30 - 11:15        

SEKRETARIAT CZYNNY  :   7:30 - 15:30

 

 

 


Data dodania: 2013-08-13 12:23:13
Autor: Jadwiga Kloc


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

44-251 RYBNIK

UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 145

TEL. :32 4577098 ,  32 4576 101

FAX:   32 4577098

adres e-mail:  zszs.rybnik@neostrada.pl

adres strony: www.zs6rybnik.pl

DYREKTOR SZKOŁY:  mgr inż. GRAŻYNA ADAMCZYK

WICEDYREKTORZY : mgr inż. SABINA KUŹNIK  mgr TATIANA SZUŁA

PEDAGOG SZKOLNY : mgr MONIKA ZIELENKIEWICZ

REGON:  2418089070000

NIP  :  642-31-47-937

 w skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 19

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KONTO SZKOŁY:

mBANK S.A.

Oddział Korporacyjny Rybnik

ul.Rudzka 3 44-200 Rybnik

rachunek wydatków budżetowych ( podstawowy):  71 1140 1179 0000 2229 0500 1001

rachunek dochodów budżetowych (np. wpłaty za obiad) : 44 1140 1179 0000 2229 0500 1002

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku  ogłasza nabór na stanowisko woźnego w wymarze pełnego etatu od dnia 01 września 2013 roku.


Data dodania: 2012-09-18 11:02:50
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2012-09-13 11:05:19
Autor: Jadwiga Kloc


                    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2012-2013

 • 3 wrzesień 2012  (poniedziałek)               rozpoczęcie roku szkolnego     
 • 1 listopad 2012 (czwartek)                        Wszystkich Świętych
 • 2 listopad 2012(piątek)                               dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11 listopad 2012(piątek)                             Święto Niepodległości
 • 23-31grudzień 2012                                      zimowa przerwa świąteczna
 • 1 styczeń 2013(wtorek)                               Nowy Rok
 • 11-24 luty 2013                                              zimowe ferie
 • 28 marzec-02 kwiecień2013                       wiosenna przerwa świąteczna
 • 26 kwiecień 2013(piątek)                            zakończenie nauki w klasie II LO
 • 1 maj 2013 (środa)                                        Święto Pracy
 • 2 maj 2013 ( czwartek)                                 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 3 maj 2013 (piątek)                                       Święto Konstytucji 3-go Maja
 • 30 maj 2013                                                     Boże Ciało
 • 31 maj 2013 (piątek)                                     dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 14 czerwiec 2013(piątek)                             zakończenie nauki w klasach zawodowych     programowo najwyższych 
 • 17 czerwiec 2013(poniedziałek)                 pisemny egzamin zawodowy -dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
 • 26-27 czewrwiec 2013                                   dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 28 czerwiec 2013( piątek)                            zakończenie roku szkolnego 

Data dodania: 2012-09-18 10:08:27
Autor: Jadwiga Kloc


PRZYJMOWANIE STRON PRZEZ :

DYREKTOR SZKOŁY  -    mgr inż   GRAŻYNA ADAMCZYK

poniedziałek                       8:50 - 9:35            10:30- 11:15           12:35 -13:20

wtorek                               11:35 - 14:15

środa                                  13:30 -14:15           15:20 -16:55

czwartek                           10:30 - 11:15           12:35 -13:20

WICEDYREKTOR SZKOŁY     mgr inż. SABINA  KUŹNIK

poniedziałek                              11:35 - 14:15

środa                                             8:00 - 9:35

czwartek                                      8:00 - 9:35

piątek                                        11:35 - 12:20           16:10 - 16:55

WICEDYREKTOR mgr TATIANA SZUŁA

poniedziałek                                 8:00- 9:35           12:35 - 13:20

wtorek                                            8:00 -9:35 

czwartek                                    11:35 - 13:20

piątek                                            8:00 - 8:45                    10:30 - 12:20          

SEKRETARIAT CZYNNY:

poniedziałek                               7:30 -14:00

wtorek                                         7:30 -14:00

środa                                            7:30 -15:30

czwartek                                     7:30 - 15:30

piątek                                          7:30 - 18:30

SEKRETARZ SZKOŁY mgr EWA KOCHANOWSKA  

PEDAGOG SZKOLNY  mgr MONIKA ZIELENKIEWICZ

poniedziałek                          10:20 -  15:10

wtorek                                    10:25  - 13:50

środa                                       8:00  - 12:35

czwartek                               7:00  - 13:00

piątek                                    8:00-  13:00   praca w terenie

GŁÓWNA KSIĘGOWA  - JOLANTA SZYMICZEK

od poniedziałku do piątku         7:30  - 15:30

GABINET HIGIENISTKI SZKOLNEJ - B.TACZYKOWSKA    A.OLEŚ

od poniedziałku do czwartku    7:45  - 16:15 

piątek                                             7:45  -  16:00


Data dodania: 2011-11-30 09:53:55
Autor: Jadwiga Kloc


PRZYJMOWANIE STRON PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

poniedziałek:    8:50 - 9:35

wtorek:             13:30 - 16:55

środa :               13:30 -14:15         15:20 - 16:05

czwartek:          8:00 - 11:15

SEKRETARIAT

 czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30

starszy referent mgr EWA KOCHANOWSKA

PEDAGOG SZKOLNY

mgr MONIKA ZIELENKIEWICZ

KSIĘGOWOŚĆ

główna księgowa  JOLANTA SZYMICZEK

starszy referent    mgr ANNA MATYS

telefon:  32 4577098 , 32 4576101

fax : 32 4577098

adres e-mail : zszs.rybnik@neostrada.pl

adres strony: www.zs6rybnik.pl

Dyrektor

mgr inż. Grażyna Adamczyk

Wicedyrektorzy

mgr inż. Sabina Kuźnik

mgr Tatiana Szuła

 


Data dodania: 2011-09-09 08:03:30
Autor: Jadwiga Kloc


Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku

44-251 Rybnik

ul. S.Małachowskiego 145

REGON :    241808907

NIP       :   642-31-47-937

Konto: BRE BANK S.A

Oddział Korporacyjny Rybnik

ul.Rudzka 3 44-200 Rybnik

Nr rachunku: 71 1140 1179 0000 2229 0500 1001


Data dodania: 2010-12-08 12:23:00
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2011-01-27 12:27:10
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2010-12-08 12:23:21
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2010-12-08 12:22:34
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2011-02-25 09:21:41
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2011-03-17 10:21:41
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2010-12-08 12:18:36
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2011-01-12 08:22:41
Autor: Jadwiga Kloc


Adres: 44-273  Rybnik   ul.Raciborska 260

tel : 32 4576 101  tel/fax  :32 4577098

e-mail : zszs.rybnik@neostrada.pl

strona www.zssrybnik.pl

dyrektor: mgr inż. Grażyna Adamczyk

wicedyrektor: mgr inż. Sabina Kuźnik

wicedyrektor : mgr Tatiana Szuła

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Specjalnych :

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne

NIP: 642-31-47-937  

REGON :241808907

 Nazwa banku: Kredyt Bank I  Oddział w Rybniku  ul. 3 -go Maja 30  44-200 Rybnik

Nr rachunku: 66 1500 1214 1212 1007 3072 0000


Data dodania: 2010-12-21 08:59:47
Autor: Jadwiga Kloc


Wyniki naboru na kandydata na stanowisko koordynatora projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL  09.01.02 "Odkrywam samodzielność"

 Na stanowisko koordynatora projektu  została zakwalifikowana Pani Kamila Karwot spełniająca wymagania potrzebne do objęcia tego stanowiska .


Data dodania: 2010-12-10 10:25:24
Autor: Jadwiga KlocData dodania: 2011-01-27 11:05:38
Autor: Jadwiga Kloc